Afbeelding mobiel

Algemene voorwaarden

1.         TOEPASSELIJKHEID

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere offerte en overeenkomst welke DataToppers BV gevestigd te ’s-Hertogenbosch (hierna: “DataToppers”) sluit.

2.     Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     De toepasselijkheid van inkoop- of andere voor- waarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.         DEFINITIES

1.     Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van DataToppers aan de Opdrachtgever.

2.     Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en DataToppers op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door DataToppers worden verricht. 

3.     Opdracht: iedere werkzaamheden die worden beschreven in de overeenkomst.

4.     Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die bij of via DataToppers diensten afneemt of wil afnemen.

5.     Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door DataToppers wordt betrokken bij de uitvoering van een opdracht.

6.     Partij(en): DataToppers en haar wederpartij gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij’’. 

3.         TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1.     Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke overeenstemming of schriftelijke bevestiging van mondelinge afspraken, ofwel door het aanvangen van werkzaamheden door DataToppers. De overeenkomst is daarmee definitief, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na bevestiging schriftelijk aan DataToppers meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen. 

2.     De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals aangegeven in de overeenkomst. Indien er geen periode is opgenomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3.     Overeenkomsten tot dienstverlening of periodieke leveringen worden aangegaan voor de duur die in de overeenkomst is vermeld en bij gebreke daarvan voor de duur van twaalf maanden. 

4.     DataToppers is enkel gehouden zich in te spannen om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

4.         ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1.     Iedere Partij kan de overeenkomst per direct en zonder opzegtermijn ontbinden, indien: 

A.     de andere Partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere Partij de ontbinding rechtvaardigt;

B.     de andere Partij geliquideerd is;

C.     de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of

D.      de andere Partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

2.     De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd zonder opzegtermijn. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan met een opzegtermijn van één maand.

3.     Ontbinding door DataToppers op grond van artikel 4.1 betekent beëindiging van de opdracht. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van DataToppers voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Als gevolg van de ontbinding zijn alle vorderingen van DataToppers direct opeisbaar.

4.     De Opdrachtgever informeert DataToppers uiterlijk vier weken voor het einde van de overeenkomst of en tegen welke voorwaarden hij de overeenkomst wil verlengen. Partijen treden nadien in overleg over eventuele verlenging en voorwaarden. DataToppers is niet gehouden om aan een verlengingsverzoek gehoor te geven. 

5.         INFORMATIEVERPLICHTINGEN

1.     De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt  verstrekt aan DataToppers en verleent aan DataToppers alle in redelijkheid te verlangen medewerking om DataToppers in staat te stellen de overeenkomst naar behoren uit te voeren, één en ander met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. 

2.     DataToppers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie.

6.         UITVOERING DIENSTEN 

1.     DataToppers zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van DataToppers worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DataToppers uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

2.     DataToppers is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker van DataToppers.

3.     De uitvoering vangt aan op het moment dat er voor de opdracht werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.     DataToppers kan de Medewerker aan meerdere Opdrachtgevers verbinden.

5.     De Medewerker mag door de Opdrachtgever niet worden doorgeleend. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Medewerker aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever is verbonden.

6.     Indien DataToppers de Medewerker niet op dezelfde wijze als overeengekomen met de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, is DataToppers enkel gehouden om op verzoek van de Opdrachtgever zich in te spannen om een vervangende Medewerker ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de (re‑)integratie van een vervangende Medewerker van DataToppers, mits deze op verzoek van de opdrachtgever is vervangen. Bij terbeschikkingstelling van een vervangende Medewerker, stelt DataToppers zo nodig een aangepaste beloning en tarief vast.

7.     De Opdrachtgever is jegens de Medewerker en DataToppers aansprakelijk voor de schade die de Medewerker in de uitvoering van zijn werkzaamheden lijdt, voor zover die schade voortvloeit uit een tekortkoming van Opdrachtgever.

8.     Vakantie en verlof van de Medewerker worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever en de Medewerker. De Opdrachtgever stelt de Medewerker in staat om vakantie en verlof op te nemen.

9.     Uren voor scholing, werkinstructie of soortgelijke activiteiten op verzoek van de Opdrachtgever, worden als gewerkte uren in rekening gebracht. 

10.  De Opdrachtgever informeert DataToppers bij het aangaan van de overeenkomst omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de opdracht. DataToppers zal zich inspannen om met deze vrije dagen rekening te houden.

11.  De Opdrachtgever zal de medewerker te werk stellen voor de overeengekomen duur. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de medewerker of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de overeenkomst onverkort het tarief verschuldigd. Overwerk gebeurt altijd in overleg tussen Opdrachtgever en DataToppers en deze uren worden als gewerkte uren in rekening gebracht.

7.         UITVOERING ADVIES EN CONSULTANCYDIENSTEN

1.     DataToppers zal de advies- en consultancydiensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van de klant uitvoeren.

2.     DataToppers is niet gebonden aan een doorlooptijd van de opdracht, omdat de doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of advisering afhankelijk is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens en informatie die klant verstrekt en de medewerking van klant en derden.

3.     Het gebruik dat de Opdrachtgever maakt van een door DataToppers afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van Opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelt en bekwaam consultant mag worden verwacht, berust geheel bij de Opdrachtgever, onverminderd het recht van de DataToppers met alle middelen tegenbewijs te leveren.

4.     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is de Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken die tijdens de opdracht worden behandeld en/of de inhoud van adviezen of rapportages die in de opdracht worden opgesteld. De Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van DataToppers niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken. Bij overtreding van dit artikel kan een boetebeding worden opgesteld.

8.         UITVOERING DETACHERINGSDIESNTEN

1.     DataToppers zal de in de overeenkomst genoemde Medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van Opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Medewerker veertig uur per week tijdens de voor DataToppers gebruikelijke werkdagen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

2.     Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde Medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien DataToppers daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. 

3.     DataToppers zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde Medewerker gedurende de duur van de Overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de Medewerker. Ook indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is DataToppers steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties. 

4.     Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de ter beschikking gestelde Medewerker te verzoeken: 

A.     indien de ter beschikking gestelde Medewerker aantoonbaar niet aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan DataToppers kenbaar maakt, dan wel 

B.    ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde Medewerker. DataToppers zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. DataToppers staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

9.         PRIJS

1.     De hoogte van het honorarium van de opdracht wordt door DataToppers vastgesteld in de overeenkomst.

2.     Vergoeding voor beschikbaar/bereikbaarheidsuren of reisuren (anders dan woon-werk) worden vergoed op basis van de bij Opdrachtgever geldende regelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dergelijke uren worden als zodanig aan DataToppers in rekening gebracht.

3.     De Opdrachtgever verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de benodigde informatie over de vereisten aan de Medewerker, zodat DataToppers het juiste tarief kan vaststellen. Wijzigingen en aanvullingen worden direct aan DataToppers doorgegeven.

4.     De Opdrachtgever is gehouden DataToppers op eerste verzoek te informeren over het functioneren en welzijn van de medewerker. Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, worden zo spoedig mogelijk aan DataToppers gemeld.

5.     DataToppers is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Een tariefwijziging wordt voorafgaand aan de wijziging schriftelijk bekend gemaakt aan de Opdrachtgever.

6.     Aan een door DataToppers afgegeven voorcalculatie of begroting kan Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

10.   FACTURERING EN BETALING

1.     De Opdrachtgever is gehouden om de factuur van DataToppers te voldoen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.     Indien een factuur niet binnen 30 kalenderdagen is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en incassokosten en 1% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd. 

3.     Betwisting van de factuur dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen gemeld te worden aan DataToppers. Hierna vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. Tenzij de Opdrachtgever tegenbewijs levert, zijn de gegevens uit de administratie van DataToppers beslissend. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt er maandelijks achteraf gefactureerd. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen of haar betalingsverplichting op te schorten.

5.     Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

6.     Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van DataToppers:

A.                  een machtiging voor automatische incasso te geven; en/of

B.                  een voorschot te verstrekken; en/of

C.                  afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens DataToppers, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

7.     Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen. 

8.     Het verschuldigde factuurbedrag wordt berekend door middel van de door de Medewerker ingevulde urendeclaratie tegen het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, één en ander met inachtneming van eventuele aanvullende bepalingen uit de Overeenkomst, eventuele nadere overeenkomsten of deze voorwaarden. 

9.     Partijen gaan uit van de juistheid van de door de Medewerker ingevulde urendeclaratie. Bij betwisting daarvan dient de betwistende partijen te bewijzen waarom de ingevulde urendeclaratie onjuist is, bij gebreke waarvan de juistheid wordt aangenomen. Betwisting van de urendeclaratie dient, op straffe van verval, binnen 14 kalenderdagen na bekendwording met de urendeclaratie te geschieden.

10.  De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De Opdrachtgever is gehouden zelf:

A.                  de identiteit van de kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoelde in artikel 1 sub 1,2 en 3 van de Wet op de identificatieplicht, uitvoeren; en

B.                  vast te stellen of de aan hem voorgestelde kandidaten, die bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. 

11.   LEVERING

1.     Diensten en/of zaken worden geacht te zijn geleverd zodra deze ter beschikking van de Opdrachtgever of een hulppersoon van de Opdrachtgever zijn gesteld, ongeacht of er nog moet worden (af)gemonteerd, geïnstalleerd, geïmplementeerd of in bedrijf gesteld. De Opdrachtgever draagt vanaf dat moment het risico van geheel of gedeeltelijk verlies, of kwaliteitsvermindering.

2.     DataToppers zal de software en/of producten op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers of, bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent, door Opdrachtgever te bepalen formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren. DataToppers en de Opdrachtgever bepalen in overleg de wijze van aflevering.

3.     Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal DataToppers de programmatuur bij Opdrachtgever installeren. Bij gebreke van duidelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is DataToppers niet verplicht tot dataconversie.

4.     De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren, dan wel digitale vorm met een door DataToppers te bepalen inhoud. DataToppers beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt. 

5.     Indien DataToppers dienstverlening verricht op basis van door Opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door DataToppers te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van Opdrachtgever worden aangeleverd. Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan DataToppers ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan DataToppers verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van DataToppers, ook indien deze afkomstig zijn van derden. 

6.     Indien de dienstverlening van DataToppers op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers van de diensten en/of geleverde zaken omvat, zal DataToppers telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde diensten en/of zaken. DataToppers kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. DataToppers zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. DataToppers staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden (8.30 uur tot 17.00 uur) van DataToppers.

7.     Resultaten van dienstverlening gelden, behoudens voor zover sprake is van een schriftelijk vastgelegde, als onvoorwaardelijk aanvaard en goedgekeurd als niet binnen 3 (drie) werkdagen na de levering op de voorgeschreven wijze is gereclameerd. Indien een melding binnen de bedoelde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, dan gelden de termijnen vanaf het moment dat het tekort of gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

8.     Het indienen van een reclamering ontslaat de Opdrachtgever nimmer van haar (betalings)verplichtingen tegenover DataToppers. 

12.   RISICO-OVERGANG

1.     Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

13.   AANSPRAKELIJKHEID

1.     De aansprakelijkheid van DataToppers is beperkt tot enkel directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schades en gevolgschades, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, schades door  bedrijfsstagnatie, verlies en/of beschadiging van gegevens, imagoschade, etc. is uitgesloten.  

2.     De aansprakelijkheid van DataToppers wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan zijn gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. 

3.     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, en DataToppers toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de afgelopen 3 maanden door DataToppers in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000,-.

4.     Indien DataToppers aansprakelijk is voor een schade, dient dit uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van of bekend worden met de schade schriftelijk bij DataToppers te zijn gemeld, zulks op straffe van verval.

5.     Indien de Medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever DataToppers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan DataToppers verstrekken. 

6.     De Opdrachtgever vergoedt aan de Medewerker alle schade die de Medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever, zowel aan zaken die aan de Medewerker in eigendom toebehoren als enige andere schade. 

7.     De Opdrachtgever vrijwaart DataToppers tegen elke aanspraak van de Medewerker jegens DataToppers ter zake van de in art. 13.5 en 13.6 bedoelde schade. Opdrachtgever vergoedt alle daarmee samenhangende en door DataToppers gemaakte kosten. 

14.   GEHEIMHOUDING

1.     DataToppers en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij die aan hen bekend is geworden voorafgaand of ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om deze overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

2.     DataToppers legt haar Medewerkers en door haar ingeschakelde derden een geheimhoudingsverplichting op ten aanzien van alle informatie die in het kader van de overeengekomen werkzaamheden van de Opdrachtgever ter beschikking is gekomen. DataToppers is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de Medewerker. De Opdrachtgever vrijwaart DataToppers tegen aanspraken van derden met  betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker. Indien Opdrachtgever een boete op de geheimhouding wenst, dient zij hiervoor zelf direct met de Medewerker een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten.

15.   GARANTIE

1.     DataToppers verstrekt aan Opdrachtgevers geen enkele garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Met inachtneming van het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, garandeert DataToppers de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de juiste werking overeenkomstig de tussen Partijen gesloten Overeenkomst van de door de Opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten in algemene zin. DataToppers biedt uitdrukkelijk geen garantie voor verbindingen met de eigen apparatuur van Opdrachtgever met de door externe geleverde aansluitingen, nog voor de werking van het geleverde indien daaraan eigen apparatuur van de Opdrachtgever gekoppeld is, of is geweest. 

2.     Voor diensten en informatieproducten (o.a. dashboards en rapportages) geldt geen garantie.

16.   PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

1.     Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden ingevoerd in de geleverde zaken en/of diensten en eventueel door DataToppers gebruikte programmatuur. 

2.     De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de geleverde zaken en/of diensten worden verwerkt door Opdrachtgever ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart DataToppers tegen enige rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het niet voldoen aan enige wet of regelgeving (waaronder uitdrukkelijk begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

3.     Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. Partijen houden het ervoor dat DataToppers ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is. De Opdrachtgever zal zoveel als technisch mogelijk is medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van DataToppers begrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

4.     Indien DataToppers dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal de Opdrachtgever DataToppers desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

5.     Indien de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. DataToppers staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De Opdrachtgever erkent en accepteert de risico's van het gebruik van internet, die voor hun rekening komen. DataToppers is niet aansprakelijk voor dergelijke risico's.

17.   AANGAAN (RECHTSTREEKSE) ARBEIDSVERHOUDING DOOR DE OPDRACHTGEVER MET DE MEDEWEERKER

1.     Als de Opdrachtgever met een hem door DataToppers ter beschikking gestelde of te stellen medewerker rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij DataToppers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de Opdrachtgever te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de Opdrachtgever aan de onderneming een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door de onderneming verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de medewerker, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Deze vergoeding wordt onderbouwd door DataToppers.

2.     Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:

A.                  de overeenkomst van opdracht;

B.                  de aanneming van werk;

C.                  het ter beschikking laten stellen van de medewerker aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere onderneming) voor hetzelfde of ander werk.

3.     De Opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de Medewerker aan, als de Medewerker de arbeidsovereenkomst met DataToppers niet rechtsgeldig heeft beëindigd. Bij overtreding van dit artikel geldt artikel 18.1 en is het uitgangspunt dat de Opdrachtgever aan DataToppers een redelijke vergoeding is verschuldigd. 

4.     Het is de Opdrachtgever verboden om Medewerkers ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst of een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan, met de bedoeling de Medewerkers middels deze andere onderneming in te lenen. Bij overtreding van dit artikel geldt artikel 18.1 en is het uitgangspunt dat de Opdrachtgever aan DataToppers een redelijke vergoeding is verschuldigd. 

18.   SLOTBEPALINGEN

1.     De overeenkomst tussen DataToppers en de Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands Recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, of door de bij of krachtens de wet bevoegde rechtbank.

2.     Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of de overeenkomst in strijd zijn met wettelijke bepalingen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Ten aanzien van de strijdige bepalingen wordt geacht datgene te zijn overeengekomen dat wettelijk geoorloofd is.

Dit is een test

detachering business analist